آدمی که نمی دانست هواپیما به چه دردی می خورد، قطعاتش را برای فروش اوراق کرد!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آدمی که نمی دانست هواپیما به چه دردی می خورد، قطعاتش را برای فروش اوراق کرد!

پاسخ دهید