آذین: «رسوایی ۲» تلنگری متعهدانه و سینمایی از ده نمکی برای مخاطب سینمای او است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آذین: «رسوایی ۲» تلنگری متعهدانه و سینمایی از ده نمکی برای مخاطب سینمای او است

پاسخ دهید