آذین: کارگردان «خنده های آتوسا» مغلوب نگاه ها و حرف های کوچک و محدودیت های خودخواسته شده است!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آذین: کارگردان «خنده های آتوسا» مغلوب نگاه ها و حرف های کوچک و محدودیت های خودخواسته شده است!

پاسخ دهید