آقای نوبخت؛ چرا با استعفای امانتدار بزرگ این کشور موافقت کردید؟

0

به نقل ازچیز دانلود :


آقای نوبخت؛ چرا با استعفای امانتدار بزرگ این کشور موافقت کردید؟

پاسخ دهید