آکادمی فیلم اروپا انتقاد تلویزیون لهستان به نگاه یهودی‌ «ایدا» را برنتابید

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آکادمی فیلم اروپا انتقاد تلویزیون لهستان به نگاه یهودی‌ «ایدا» را برنتابید

پاسخ دهید