«آکیرا کوروساوا»؛ مروج فرهنگ شرقی با استفاده از تکنیک سینمای غرب

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«آکیرا کوروساوا»؛ مروج فرهنگ شرقی با استفاده از تکنیک سینمای غرب

پاسخ دهید