آیا در عیادت از هنرمندان بیمار هم، خط و مشی سیاسی ملاک است؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آیا در عیادت از هنرمندان بیمار هم، خط و مشی سیاسی ملاک است؟

پاسخ دهید