آیا عملکرد «سینماتئاترهای» حوزه هنری با آرمان‌های انقلابی این نهاد فرهنگی هماهنگی دارد؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


آیا عملکرد «سینماتئاترهای» حوزه هنری با آرمان‌های انقلابی این نهاد فرهنگی هماهنگی دارد؟

پاسخ دهید