آیا هیات انتخاب معرفی فیلم «اسکار» مقهور نام خواهد شد؟!

0

به نقل ازچیز دانلود :


آیا هیات انتخاب معرفی فیلم «اسکار» مقهور نام خواهد شد؟!

پاسخ دهید