«ابد و یک روز» فیلم پرهیاهوی پوشالی/ نشانی از «خودحقیر بینی» یک فیلمساز

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«ابد و یک روز» فیلم پرهیاهوی پوشالی/ نشانی از «خودحقیر بینی» یک فیلمساز

پاسخ دهید