اصغر هاشمی بعد از ۱۲ سال «جو گندمی» را برای سینما می سازد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


اصغر هاشمی بعد از ۱۲ سال «جو گندمی» را برای سینما می سازد

پاسخ دهید