انتقاد عوامل «لاک قرمز» به برنامه «هفت» و ادبیات «فراستی»

0

به نقل ازکسرا فیلم :


انتقاد عوامل «لاک قرمز» به برنامه «هفت» و ادبیات «فراستی»

پاسخ دهید