اکبر نبوی: برای نشان دادن وجوه مثبت روحانیت در سینما باید روحانی«بَدمن» هم داشته باشیم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


اکبر نبوی: برای نشان دادن وجوه مثبت روحانیت در سینما باید روحانی«بَدمن» هم داشته باشیم

پاسخ دهید