«ایستاده در غبار» و «اژدها وارد می شود» در جشنواره فجر جهانی پذیرفته شدند

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«ایستاده در غبار» و «اژدها وارد می شود» در جشنواره فجر جهانی پذیرفته شدند

پاسخ دهید