ایوبی شجاعت رهبری سینما و تحمل نقد را ندارد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


ایوبی شجاعت رهبری سینما و تحمل نقد را ندارد

پاسخ دهید