بسیاری از سینماگران ما جسارت شکستن فضای رئال حاکم بر تولیدات سینما را ندارند

0

به نقل ازچیز دانلود :


بسیاری از سینماگران ما جسارت شکستن فضای رئال حاکم بر تولیدات سینما را ندارند

پاسخ دهید