بیمار استاندارد یا جامعه بیمار؟ / سریالی که توقع ها را برآورده نکرد!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


بیمار استاندارد یا جامعه بیمار؟ / سریالی که توقع ها را برآورده نکرد!

پاسخ دهید