تئاتری بازی کردن در سینما معنا ندارد/ برای بازیگری باید شعبده بازی کنم!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


تئاتری بازی کردن در سینما معنا ندارد/ برای بازیگری باید شعبده بازی کنم!

پاسخ دهید