تصویر کلی سینمای ایران از مردم افغانستان/ جرم، فقر و اعتیاد؛ سهم «ستایش»ها از سینما

0

به نقل ازکسرا فیلم :


تصویر کلی سینمای ایران از مردم افغانستان/ جرم، فقر و اعتیاد؛ سهم «ستایش»ها از سینما

پاسخ دهید