توصیه مجیدی به کارگردان «ایستاده در غبار»/ در این خلوص ماندن دشواری فرداهای توست

0

به نقل ازکسرا فیلم :


توصیه مجیدی به کارگردان «ایستاده در غبار»/ در این خلوص ماندن دشواری فرداهای توست

پاسخ دهید