توکلی: دیگر توانی برایمان نمانده است/ لطفا به بحران های اقتصادی اهالی سینما رسیدگی کنید

0

به نقل ازکسرا فیلم :


توکلی: دیگر توانی برایمان نمانده است/ لطفا به بحران های اقتصادی اهالی سینما رسیدگی کنید

پاسخ دهید