توکلی: نیاز به مدیریتی دلسوز در سینما داریم تا مذهب در سینما احیاء شود

0

به نقل ازچیز دانلود :


توکلی: نیاز به مدیریتی دلسوز در سینما داریم تا مذهب در سینما احیاء شود

پاسخ دهید