جباری: چاره ای جز اکران «آزادی مشروط» در این فصل مرده نداشتیم/ سال آینده همین زمان هم به ما نمی رسد؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


جباری: چاره ای جز اکران «آزادی مشروط» در این فصل مرده نداشتیم/ سال آینده همین زمان هم به ما نمی رسد؟

پاسخ دهید