جشنواره کن «فهرست مقدس» را به «روز انیمیشن» دعوت کرد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


جشنواره کن «فهرست مقدس» را به «روز انیمیشن» دعوت کرد

پاسخ دهید