جنتی: «ایستاده در غبار» گزینه مناسبی برای ایران در «اسکار» است

0

به نقل ازچیز دانلود :


جنتی: «ایستاده در غبار» گزینه مناسبی برای ایران در «اسکار» است

پاسخ دهید