جواد هاشمی: کمیسیون فرهنگی مجلس دهم باید با حضور هنرمندان شاخص تشکیل شود

0

به نقل ازکسرا فیلم :


جواد هاشمی: کمیسیون فرهنگی مجلس دهم باید با حضور هنرمندان شاخص تشکیل شود

پاسخ دهید