جولی دلپی: هیچ چیز بدتر از این نیست که زن باشی و در هالیوود کار کنی!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


جولی دلپی: هیچ چیز بدتر از این نیست که زن باشی و در هالیوود کار کنی!

پاسخ دهید