دانلود فصل اول سریال ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ – ۱۱٫۲۲٫۶۳Season 1 2016

0

دانلود قسمت ۱: HDTV 720p-x264 | HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۱۶ثانیه

——————————————————————-

دانلود قسمت ۲: HDTV 720p-x264 | HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۰ثانیه

——————————————————————-

دانلود قسمت ۳: HDTV 720p-x264 | HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۲دقیقه و ۲۱ثانیه

——————————————————————-

دانلود قسمت ۴: HDTV 720p-x264 | HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۴دقیقه و ۱۷ثانیه

——————————————————————-

دانلود قسمت ۵: HDTV 720p-x264 | HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۸ثانیه

——————————————————————-

دانلود قسمت ۶: HDTV 720p-x264 | HDTV 720p-x265

زمان سانسورشده: ۱۰ثانیه

پاسخ دهید