درمیشیان می‌توانست از من اجازه بگیرد/ دوست داشتم بازیگر شخصیتم زیبا و باهوش باشد

0

به نقل ازچیز دانلود :


درمیشیان می‌توانست از من اجازه بگیرد/ دوست داشتم بازیگر شخصیتم زیبا و باهوش باشد

پاسخ دهید