در بیشتر آثار جشنواره فجر «دین» وجود ندارد که روحانیت پیوست معنوی آن باشد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


در بیشتر آثار جشنواره فجر «دین» وجود ندارد که روحانیت پیوست معنوی آن باشد

پاسخ دهید