در فیلم‌های ضداسلامی و ضدایرانی بازیگر نقش منفی، ایرانی است!

0

به نقل ازچیز دانلود :


در فیلم‌های ضداسلامی و ضدایرانی بازیگر نقش منفی، ایرانی است!

پاسخ دهید