رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان: همچنان در توسعه زیرساخت های سینمایی ضعیف عمل شده است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان: همچنان در توسعه زیرساخت های سینمایی ضعیف عمل شده است

پاسخ دهید