راست گفتار: مدیران سینمایی یا عامداً سینما را به این وضع کشانده اند و یا در رابطه با مسائل و مشکلات عدیده سینما خود را به تجاهل می زنند!

0

به نقل ازچیز دانلود :

راست گفتار: مدیران سینمایی یا عامداً سینما را به این وضع کشانده اند و یا در رابطه با مسائل و مشکلات عدیده سینما خود را به تجاهل می زنند! – اخبار سینمای ایران و جهان – سینماپرس<br />

پاسخ دهید