زمان شمقدری می‌گفتند فیلم بساز فقط اعتراض نکن، اما الان می‌گویند نساز!

0

به نقل ازچیز دانلود :


زمان شمقدری می‌گفتند فیلم بساز فقط اعتراض نکن، اما الان می‌گویند نساز!

پاسخ دهید