سرلک: کار اصلی جشنواره «روحانیت و سینما» تبدیل خط قرمزها به خط سبز است!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سرلک: کار اصلی جشنواره «روحانیت و سینما» تبدیل خط قرمزها به خط سبز است!

پاسخ دهید