سعید راد: تلویزیون باید در پرداختن به سوژه هایی نظیر «ایدز» پیشقدم شود

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سعید راد: تلویزیون باید در پرداختن به سوژه هایی نظیر «ایدز» پیشقدم شود

پاسخ دهید