سکوت معنادار دولت تدبیر در مقابل تبلیغات فیلم های سینمایی در ماهواره؟!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


سکوت معنادار دولت تدبیر در مقابل تبلیغات فیلم های سینمایی در ماهواره؟!

پاسخ دهید