شایعه‌ی استعفا جنتی؛ مظلوم‌نمایی دولت به لطف یک استعفا!

0

به نقل ازچیز دانلود :


شایعه‌ی استعفا جنتی؛ مظلوم‌نمایی دولت به لطف یک استعفا!

پاسخ دهید