شبه روشنفکران، قهوه فرانسوی می‌خورند اما از نازیسم پیروی می‌کنند!

0

به نقل ازچیز دانلود :


شبه روشنفکران، قهوه فرانسوی می‌خورند اما از نازیسم پیروی می‌کنند!

پاسخ دهید