شریفی‎نیا: برای نقش ولید ۱۵کیلو وزنم را اضافه کردم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


شریفی‎نیا: برای نقش ولید ۱۵کیلو وزنم را اضافه کردم

پاسخ دهید