شوقی: سیاست زدگی مانع از رسیدگی به اهالی صنوف سینما شده است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


شوقی: سیاست زدگی مانع از رسیدگی به اهالی صنوف سینما شده است

پاسخ دهید