عدم صیانت خانه سینما و مدیران سینمایی از شأن سینماگران پیشکسوت/ خانه ای که از آن اموات تشییع می شوند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


عدم صیانت خانه سینما و مدیران سینمایی از شأن سینماگران پیشکسوت/ خانه ای که از آن اموات تشییع می شوند!

پاسخ دهید