عشیری: رسانه های غرض دار و مرض دار همیشه وجود دارند/ جشنواره فیلم مقاومت جشنواره ای استراتژیک است

0

به نقل ازچیز دانلود :


عشیری: رسانه های غرض دار و مرض دار همیشه وجود دارند/ جشنواره فیلم مقاومت جشنواره ای استراتژیک است

پاسخ دهید