عمل پیوند کلیه «اکبر عبدی» با موفقیت انجام شد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


عمل پیوند کلیه «اکبر عبدی» با موفقیت انجام شد

پاسخ دهید