قطعاً گم شدن صدهزار دلار دروغ است/ اتهامات ایوبی همانند کودتای نافرجام ترکیه است!

0

به نقل ازچیز دانلود :


قطعاً گم شدن صدهزار دلار دروغ است/ اتهامات ایوبی همانند کودتای نافرجام ترکیه است!

پاسخ دهید