مسائل اقتصادی خیلی به مردم فشار می‌آورد/داراها داراتر و ندارها ندارتر شده اند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


مسائل اقتصادی خیلی به مردم فشار می‌آورد/داراها داراتر و ندارها ندارتر شده اند!

پاسخ دهید