مسعودشاهی: جشنواره «حسنات» به دنبال پروش نیروی انسانی در حوزه دین و هنر است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


مسعودشاهی: جشنواره «حسنات» به دنبال پروش نیروی انسانی در حوزه دین و هنر است

پاسخ دهید