مقصر اصلی در عدم ارایه پروانه نمایش به «فروشنده» کیست؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


مقصر اصلی در عدم ارایه پروانه نمایش به «فروشنده» کیست؟

پاسخ دهید