«منوچهر محمدی» از شورای عالی سینما استعفا کرد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«منوچهر محمدی» از شورای عالی سینما استعفا کرد

پاسخ دهید