میرکریمی: نقد منصفانه از عملکرد روحانیون در فضای فعلی کشور کار سختی است

0

به نقل ازکسرا فیلم :


میرکریمی: نقد منصفانه از عملکرد روحانیون در فضای فعلی کشور کار سختی است

پاسخ دهید